รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
การพัฒนาในด้านการเกษตรให้มีความก้าวหน้า ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น

พัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พัฒนาระบบผังเมือง สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย