รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจุบันมีไฟฟ้าให้บริการครบทั้ง 6 หมู่บ้าน
 
 
 

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 สาย

เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 สาย
 
 

ปัจจุบันมีบริการประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
 
 
 

ร้านค้าที่ทำกิจการค้าส่ง จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าที่ทำกิจการค้าปลีก จำนวน 36 แห่ง

ร้านรับซ่อมยานยนต์ จำนวน 6 แห่ง

ร้านรับซ่อมเครื่องจักรกล
การเกษตร
จำนวน 3 แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 5 แห่ง

โรงสี จำนวน 2 แห่ง
 
 
การรวมกลุ่มของประชาชน ดังนี้

กลุ่มอาชีพที่ขึ้นทะเบียนกับ
สำนักงานพัฒนาชุมชน
จำนวน 14 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 2 กลุ่ม