รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 


นายศักดิ์ดา ไผ่รุ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
 
 


นายนิรัญ แก้วกุณโฑ
หัวหน้าสำนักปลัด
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น


นางสาวชนกานต์ ไกรสัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวสาวิตรี อุดมวงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)


นายมงคล หงษไกร
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายศุภชัย ปั้นฉาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางมนทิชา ประเสริฐดี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวรุ่งรวี มุนทิน
ผู้ดูแลเด็ก


-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก