หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายศักดิ์ดา ไผ่รุ่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายนิรัญ แก้วกุณโฑ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวชลธิชา สุขทวี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเทพบดินทร์ ธเนศเมธี
ผู้อำนวยการกองช่าง