หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 

 
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
***************************
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 (3) และตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2563 จึงได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 สมัย  และกำหนดกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 27 สิงหาคม 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 - 29 ธันวาคม 2563
2. สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ตั้งแต่วันที่   9 - 23 กุมภาพันธ์  2564
ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2563 เวลา 14.23 น. โดย คุณ นิรัญ แก้วกุณโฑ

ผู้เข้าชม 79 ท่าน

 
 
 
   
 
 
 
 
   
 

สายตรงนายก
โทร : 056-244-292
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10