รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งปม.2563
ข้อบัญญัติ งปม.2563
ประชาสัมพันธ์โครงการที่สำคัญ งปม.2563
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  27  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  และได้รับอนุมัติจากนายอำเภอบรรพตพิสัยแล้วนั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 39 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 13.42 น. โดย คุณ นิรัญ แก้วกุณโฑ

ผู้เข้าชม 31 ท่าน