รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
   
 
 
 
 


นายณรงค์ ไกรสร
ประธานสภา อบต.ท่างิ้ว
 


นายวิรัตน์ สุขแช่ม
รองประธานสภา อบต.ท่างิ้ว


นายศักดิ์ดา ไผ่รุ่ง
ปลัด/เลขานุการสภา อบต.ท่างิ้ว
 
 


นายจรุง ใจรัก
สมาชิกสภา อบต.ท่างิ้ว หมู่ที่ 1


นางสาวชมภู่ อารีวงษ์
สมาชิกสภา อบต.ท่างิ้ว หมู่ที่ 2


นายลิต พันธุลี
สมาชิกสภา อบต.ท่างิ้ว หมู่ที่ 3


นายเอกลักษณ์ ชราสิงห์
สมาชิกสภาอบต.ท่างิ้ว หมู่ที่ 3


นายสมศักดิ์ เกษศรี
สมาชิกสภา อบต.ท่างิ้ว หมู่ที่ 4


นายสังวน สมานเขตกิจ
สมาชิกสภา อบต.ท่างิ้ว หมู่ที่ 5