หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างิ้ว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
การศึกษาในตำบล
ศาสนสถานในตำบล
อาชีพในตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างิ้ว
นายศักดา พิสฐศาสน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
1
2
3
4
5
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แจ้งเบอร์โทรศัพท์/โทรสาร สำนักงานปลัด 056-244292 กองคลัง 056-244294 กองช่าง 056-244253 ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 056-244141

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ นว 0023.3/ว17744 แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 1191 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของปลักกระทรวงมหาดไทยในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 17564 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ 1208 เลื่อนการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ครั้งที่ 3/2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 17747 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.4/ว 1211 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามภารกิจสำคัญ  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/17603 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 17497 การจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 17505 ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ฯ  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 1200 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 1201 ตอบข้อหารือของจังหวัดพิษณุโลก กรณีการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 17560 การขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลตามมติการประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 17574 ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561-2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/1204 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 17562 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี  [ 5 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/1189 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 17516 ขอเชิญประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฯ  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/1194 การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ 1199 การจัดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (ADG 4) พ.ศ. 2565-2566  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 16997 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  [ 3 ส.ค. 2565 ]  
 
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)]  [ 8 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว2403  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2402  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2388  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาแจ้งยืนยันข้อมูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2391  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว2381  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กพส. มท 0810.4/ว2380  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว106  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศ. มท 0816/ว2390  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร (Inclusive Rural Development) กพส. มท 0810.2/ว2385  [ 4 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
   
อบต.ปางสวรรค์ สอบถามว่าเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ได้รับเมื่อไหร่ (10 ส.ค. 2565)    อ่าน 5  ตอบ 1
อบต.อ่างทอง ปลด (9 ส.ค. 2565)    อ่าน 2  ตอบ 0
   
อบต.หนองปลิง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป [ 27 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
อบต.ห้วยถั่วใต้ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งทอง [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าตะโก !!เช็กสิทธิด่วนน ก่อนเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่นี้ คุณสมบ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 4 ซอย 5 เชื่อมหมู่ที่ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งทอง โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.เจริญผล กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.เจริญผล กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน ตำบลเ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าตะโก กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หาดสูง ส่งมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นางบำรุง จำนงค [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ลดการแพร่กระจายของเชื้อ สังคมปลอดภัย แ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดทิพรส โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์ฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ด่านช้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.สร้อยละคร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
 
 
 

 
 

   

เจ๊ม่วยก๋วยเตี๊ยวผัดไทยไข่ห่อ@บรรพตพิสัย

เจ๊ม่วยก๋วยเตี๊ยวผัดไทยไข่ห่อ@บรรพตพิสัย

 
 

 
 

 
ค่าเก็บขยะ (27 มิ.ย. 2565)    อ่าน 1533  ตอบ 1  
วัดมงคลรัตนาราม มาตั้งถังทอดกฐิน (9 มี.ค. 2565)    อ่าน 1530  ตอบ 1  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 ม.ค. 2565)    อ่าน 1069  ตอบ 12  
เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (14 ต.ค. 2564)    อ่าน 53986  ตอบ 235  
ระวังโดนโกง เมื่อคิดจะจ้างช่างต่อเติมหรือสร้างบ้านอยู่อาศัย (10 ก.ค. 2564)    อ่าน 8694  ตอบ 21  
   
 
 
 
 
E-Service
 
ขอติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ขอสนับสนุนการตัดและตกแต่ง
กิ่งไม้ในที่หรือทางสาธารณะ
 
ขอสนับสนุนการอำนวย
ความสะดวกด้านการจราจร
แจ้งซ่อมแซมถนนชำรุด
เสียหาย หรือเป็นหลุมเป็นบ่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณประทับใจอะไรใน www.tangew.go.th
  ความสวยงาม
  เปิดหน้าเว็บเร็ว
  อ่านง่าย สบายตา
  หาข้อมูลง่าย
  ลงข่าวรวดเร็ว ทันเหตุการ
 
 
 
 
 
 

สายตรงนายก
โทร : 065-4237567
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10