หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
การศึกษาในตำบล
ศาสนสถานในตำบล
อาชีพในตำบล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างิ้ว
นายชินกร เกรียงยะกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
1
2
3
4
5
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แจ้งเบอร์โทรศัพท์/โทรสาร สำนักงานปลัด 056-244292 กองคลัง 056-244294 กองช่าง 056-244253 ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 056-244141

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/ว 7686 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3  [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7685 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7697 การเร่งรัดการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก.บ.ท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ 7678 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7706 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ 244 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 7784 มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 7783 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/246 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7755 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7754 การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ 7812 แนวทางในการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ฯ [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7815 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีะุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ฯ [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/7816 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 3 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/7609 1-แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO  [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/7609 2-แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 7602 ให้เลื่อนวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 13-14 เมษายน 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7636 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัย [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7640 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 202 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดรใสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [ 2 เม.ย. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 7671 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 2 เม.ย. 2563 ]     
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1025 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1028  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. สน.คท. มท 0808.2/5352-5375 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) และไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5233-5308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
 
 
 
   
สถ.อ.ไพศาลี เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร (4 เม.ย. 2563)    อ่าน 2437  ตอบ 3
อบต.เขาดิน วิธีการเล่น (4 เม.ย. 2563)    อ่าน 2  ตอบ 0
   
ทต.โกรกพระ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.กลางแดด รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.สร้อยทอง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงา [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะปรับปรุงห้องประชุม [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านช้าง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
 

 
 

   

เจ๊ม่วยก๋วยเตี๊ยวผัดไทยไข่ห่อ@บรรพตพิสัย

เจ๊ม่วยก๋วยเตี๊ยวผัดไทยไข่ห่อ@บรรพตพิสัย

 
 

 
 

 
โควิด-19: อาการวันต่อวัน สงสัยว่าติดเชื้อต้องทำยังไง รักษายังไง? (31 มี.ค. 2563)    อ่าน 10  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (11 มี.ค. 2563)    อ่าน 11  ตอบ 0  
เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (5 ธ.ค. 2562)    อ่าน 48549  ตอบ 236  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (1 ธ.ค. 2562)    อ่าน 39  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 126  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คุณประทับใจอะไรใน www.tangew.go.th
  ความสวยงาม
  เปิดหน้าเว็บเร็ว
  อ่านง่าย สบายตา
  หาข้อมูลง่าย
  ลงข่าวรวดเร็ว ทันเหตุการ
 
 
 
 
 
 

สายตรงนายก
โทร : 056-244-292
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10