รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
   
 
 
 
     

 
นว 0023.2/ว3940 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท  [ 21 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว3995 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการธนานุบาลประจำเขต  [ 21 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว3992 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว4023 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  [ 21 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว4025 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  [ 21 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว4027 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและข่าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562  [ 21 ก.พ. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1355