รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
   
 
 
 
     

 
นว 0023.3/21674 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561  [ 20 ก.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.5/705 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.เกยไชย สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกคร  [ 20 ก.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.2/ว21663 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 20 ก.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว21598 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 20 ก.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว21597 การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน  [ 20 ก.ย. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ว21738 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS ระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น CCI  [ 20 ก.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1203